Mauya kune zvinokosha paBlockchain

Mauya kune zvinokosha paBlockchain

Kuuya kweBlockchain kuri kuonekwa sechimwe chechinhu chikuru chakakwanisa kugadzirapasirino, tinokwanisa kufananidza chiitiko ichi nekugadzirwa kwe internet, zvokuti yakapihwa zita rokut“The Internet 3.0”. Nyangwe zvapo paine zvingaita kuti blockchain ichinge maonero atinoita nyika, vazhinji havasati vava kunatso kuziva kuti blockchain chii, inoitei,uye sei chiri chinhu chikuru kudai

Kusanzwisiswa kweblockchain technology imwe inyaya yekuti ine mazwi nemaongororerwa mazhinji anoda kuti vanhu vatange vama zwisisa. Vazhinji havasati vava kuziva zvose izvi. The Lisk Academy yakagadzirwa kuti ishandure zvose izvi.

Chinangwa chegwaro reBlockchain Basics kubva kuLisk Academy ndichokuti mwana wechikoro ave anokwanisa kutsanangura blockchain technology kune munhu wese mushure kwemaminitsi gumi akoverenga anyone,uye nokupa mukana wekudzidza blockchain zvakadzika.

Blockchain Basics opens with What is Blockchain?, a broad and easily understood explanation of blockchain technology, as well as the history of value itself. Having an understanding of the value is especially important in grasping how blockchain and cryptocurrencies have the potential to reshape the financial industry.

There is also an ELI5 (Explain Blockchain Like I’m 5 Years Old) segment in this part of the Lisk Academy. This is the simplest part of the Lisk Academy. It allows anyone to grasp the foundations of blockchain technology without any technical knowledge.

How Does Blockchain Work? is a deeper dive into the technologies upon which blockchain is built. In this part of the Academy a reader can begin to grasp the individual pieces that make up blockchain and how they work together. There still remains a focus on keeping these technical aspects of the technology as simple as possible.

Benefits of Blockchain explains the values that blockchain supports. For many people blockchain is more than a technology, it represents the potential to create a new, fairer system of transaction and interaction. This part of the Academy examines the individual principles that blockchain enforces and how they contribute to such ideas.

Blockchain Use Cases explains use cases for blockchain, both current and future, and how it could improve the world that we live in, sooner than many people might expect. This demonstrates that blockchain technology has real use cases today and that due to how superior it is to the systems we currently have, it is only a matter of time before it becomes widely adopted around the world.

After completing all of these chapters a student of the Lisk Academy will have a more detailed understanding of blockchain technology than the vast majority of people in the world.

Gadziriria kuzviva nezveblockchain.

Chii Chinotevera?

Chii chinonzi Blockchain?

Blockchain zvinyorwa zvakasiyana siyana kana kuti ( data) rinounganidzwa pa internet semuedzaniso (public ledger) rinogadzirwa nekuunganidzwa pa internet…ipapo ndipo patinoona kunyorwa neku fambiswa kwezvinyorwa (data) zvakasiyana siyana semafambiro anoita mari mumhepo pa(internet) maererano ne blockchain. Izvi zvinoita kuti blockchain ive nemutsindo sezvo ine mamwe maitiro ainoita nemashandiro ayo kuunganidza (data)

Verenga Zvimwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>