Chii chinonzi Lisk Academy?brought to you by…

Chii chinonzi LISK Academy?

Lisk academy inoita nezve kudzidzisa vanhu nezve blockchain tecnlogy pasi rose nenzira inonakidza. Blockchain rinonetsa kunzwisisa asi zvakakosha kuti vanhu varizive. Pano tinoedza kukudzidzisai zvose izvi ne nzira iri nyore.Lisk Academy, yakagadzirwa kuti uzive zvose nezve blcokchain panguva imwe chete.

Blockchain technology ichitsanangurwa zvirinyore.

Magwaro mazhinji eku Lisk Academy anoita kuti munatso kunzwisisa. When writing the Lisk Academy, Isu veku Lisk academy patinonyora tinioedza kuisa zvidzdzo zvizvinji panguva imwe kuitira kuti munhu wese anatso kudzidza uye nekubata.

Asi takawedzera zvimwe zvinoita kuti zvivwe nyore kuti munzwisise. Zvakaita se: Blockchain glossary.

Chimwe chokwadi chinonakidza chinobuda chakadai.
Dzimwe tsananguro dzine hudzamu dzinobuda mumabhokisi akadai.
Ngwarira kuteereresa kana ukaona zvinhu zvakadai.

Tine zviuru zvemimananhidzo yakadai, ichakubetserai pakuverenga.

Uyewo tine zvmwe zvimananidzo pazasi.

Mungatizivisa zvamungada kutaura pazvidzidzo zvenyu pa academy@lisk.io.

Gadzirirai kuwana simba re blockchain ne lisk academy.

Chii Chinotevera?

Mauya kune zvinokosha paBlockchain

Kuuya kweBlockchain kuri kuonekwa sechimwe chechinhu chikuru chakakwanisa kugadzirapasirino, tinokwanisa kufananidza chiitiko ichi nekugadzirwa kwe internet, zvokuti yakapihwa zita rokut“The Internet 3.0”. Nyangwe zvapo paine zvingaita kuti blockchain ichinge maonero atinoita nyika, vazhinji havasati vava kunatso kuziva kuti blockchain chii, inoitei,uye sei chiri chinhu chikuru kudai.

Verenga Zvimwe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>